Regulamin

Regulamin Serwisu z Polityką prywatności i Polityka Cookies

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA  KRÓLOWEJ MARYSIENKI, nr 19, lok. 134, miejsc. WARSZAWA, kod 02-954, zwanego dalej CTP usług drogą elektroniczną  w serwisie www.ciepiela.eu

 

Podstawy Prawne niniejszego regulaminu:

Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);

Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);

Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).


§1 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do CTP, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. CTP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. CTP stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. W tym celu należy wejść w przeglądarce w opcje pomoc /Ustawieni/ prywatność i bezpieczeństwo. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 4. Serwis wykorzystuje następujące pliki Cookies:

        a) sesyjne w celu uzyskania informacji o zalogowanych użytkownikach

        b) Ciasteczka Google Analytics – wersja Universal Analytics monitorujące aktywność i zachowanie odwiedzających stronę

        c) Ciasteczka Google maps.

       d) Ciasteczko zapisujące informację o akceptacji powiadomienia o plikach cookies.

       e) piksele FB umożliwiające logowanie przez FB

 1. W celu  korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

   

§2 Usługi nieodpłatne serwisu

 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:a)  umożliwienie dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie
  b) Kontakt 
  c) złożenie zapytania do CTP
 2. Usługi wskazane ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Z usługa Kontakt jest przeznaczona dla klientów, którzy chcą dokonać czynności przeglądu, naprawy lub wymiany części w określonym urządzeniu, wprowadzili w tym celu wymagane informacje, przy czym obowiązkowe są: adres e-mail oraz treść zapytania.  CTP Kontaktuje się z klientami drogą mailową w celu omówienia złożonego drogą elektroniczną zapytania.  Odpowiedź na zadane pytanie Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej. 
 4. Usługa złożenie zapytania do CTP umożliwia przesłanie zapytania do CTP – na stronie głównej Serwisu podając adres mailowy. Odpowiedź na zadane pytanie Klient otrzymuje automatycznie, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 5. Z usług serwisu mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia.
 6. Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie akceptacji Regulaminu. Umowa rozwiązuje się w momencie opuszczenia Serwisu.

 

§3 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach usługi Kontakt jest przez CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA KRÓLOWEJ MARYSIENKI, nr 19, lok. 134, miejsc. WARSZAWA,  02-954
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji umowy na indywidualne zapytanie Klienta. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe nie dłużej niż jest to wymagane celem, dla którego zostały powierzone.
 4. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych wysyłając żądanie na adres magazyn@ciepiela.eu
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. CTP może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.Korzystanie z Usługi Serwisu  Kontakt może wiązać się z udostępnianiem Danych Osobowych Klienta innym użytkownikom Serwisu lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Serwis. Jeżeli w skutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzanie Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przez takiego administratora. Serwis może udostępniać zebrane dane  dostawcom części, lub podwykonawcom.
 7. Korzystanie z Usługi Serwisu Kontakt może wiązać się z udostępnianiem Danych Osobowych Klienta innym użytkownikom Serwisu lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Serwis. W Szczególności  firmie  CTP Andrzej Ciepiela , KRÓLOWEJ MARYSIENKI, nr 19, lok. 134, miejsc. WARSZAWA,  02-954

  Jeżeli w skutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzanie Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przez takiego administratora. Serwis może udostępniać zebrane dane  dostawcom części, lub podwykonawcom.

 


§4 Postanowienia końcowe

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 1. CTP zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §3 Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2018r